TC TECH Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport per 30 september 2016

TC TECH’s nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under perioden januari – september 2016, och nettoresultatet till -17 769 tkr (-3 407 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 135 tkr (-1 601 tkr) under perioden januari – september 2016.

I augusti 2016 genomförde TC TECH en nyemission riktad till Anders Lönner och Länsförsäkringar Kalmar län, varigenom bolaget tillfördes 13,3 mkr i likvida medel. Anders Lönner blev därmed bolagets näst störste aktieägare, och utsågs till ny styrelseledamot i bolaget.

Man räknar nu med att de två system som tidigare levererats till Taiwan kommer att slutgodkännas inom en mycket snar framtid, vilket innebär att bolaget kommer att kunna redovisa intäkter under årets sista kvartal.

Läs hela delårsrapporten här.